Visioon & missioon & väärtused

TOREkatel on visioon olla:

  • sotsiaalsete oskuste õpetamise ja õppimise kaudu ühiskonnas hästi toimetulevate ja sõbralike kodanike kujundaja;
  • koolide oluline partner toreda kooliõhkkonna kujundamisel;
  • partner teistele sarnaste eesmärkidega liikumistele ja organisatsioonidele.

Oma missiooniks oleme võtnud:   

…suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad sõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, üksteist toetavat, sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Rakenda SINAGI oma koolis TORE süsteemi ja metoodikaid nelja suuna arenguks:

  • T ugiõpilaste endi toimetulek ja areng;
  • O ma eakaaslastele sõbraks ja kaaslaseks olemine (märkamine, abi);
  • R ohkem õpilaste ja täiskasvanute vahelist teadlikku ning oskuslikku koostööd;
  • E nnetus ennekõike!

Eesmärgistatud tegevuste edenemiseks tugineme järgmistele väärtustele:

T eadlik ja süsteemne noorte kaasamine koolielu parendamisse
O skuslik olemasolemine ja omaalgatus omavahelistes suhetes
R õõmu- ja rahuallika püsiühendus eneses
E nnetav mõtteviis ja elujaatav ning empaatiline suhtumine ja eeskujud