Astu liikmeks

Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga ühingu põhikirja tunnistav ja ühingu eesmärkide saavutamisele aktiivselt kaasa aitav riigi-, era- või munitsipaalkool või iga füüsiline isik, kes on läbinud või kellel on läbimisel tugiõpilaste põhikoolitus, täiendkoolitus, koolitajate koolitus või mõni muu ühingu poolt korraldatud koolitus.

Ühingu liikmeks astuja esitab kirjaliku avalduse juhatusele (tore@tore.ee). Kooliõpilased peavad oma avaldusele lisama ema, isa või hooldaja allkirja. (ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse).

MTÜ NÜ TORE liikmemaks on sümboolne: 5 € inimese kohta aastas ja selle tasumine käib peamiselt aasta esimesel poolel (liikmemaksu tasumine on võimalik ka aastaringselt). Liikmemaksu (aastamaksu) tasumisega kinnitab ja uuendab (värskendab) liige oma kuulumist ühingusse.

NB! MTÜ NÜ TORE postiaadress on muutunud! Sütiste tee 6-86, 13411 Tallinn.

Juhendaja saab toimida nii: 

 1. iga soovija täidab liikmeks astumise avalduse, mis esitatakse juhatusele (digitaalselt allkirjastatud avalduse saab saata tore@tore.ee) aadressil Sütiste tee 6-86, 13411 Tallinn.
  NB! MTÜ NÜ TORE postiaadress on muutunud! Sütiste tee 6-86, 13411 Tallinn.
 2. tasu kogutud liikmemaks järgmiste pangaandmete abil: NOORTEÜHING TUGIÕPILASTE OMA RING EESTIS SWEDBANK a/a EE812200221015348552. Selgitus: kool ja liikmete arv (näide: Keeni Põhikool, 4). Kui Su kool on nõus oma väärt noorte ja juhendajate kuulumist igal aastal uuesti kinnitama (liikmemaksu tasuma) – siis saame väljastada arve.
 3. saada nimekiri nendest tugiõpilastest ja juhendajatest, kes on liikmemaksu tasunud tore@tore.ee.

Kui liikmemaksu maksmisega esineb takistusi, võta ühendust, leiame lahenduse.

Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse kirjaliku otsusega, kui:

 • ta ei ole aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu koosolekul, üritusel või ühingu igapäevategevuses;
 • liikme tegevus läheb vastuollu ühingu põhikirja või eesmärkidega;
 • kui liige kahjustab oluliselt ühingu mainet;
 • kui seda nõuavad põhjust ära näidates 1/10 ühingu liikmetest ning esitavad vastavasisulise avaldused juhatusele.

Ühingu liikmel on õigus:

 •  osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
 • valida ja olla valitud ühingu juhtimis-, tegevus- ja kontrollorganitesse, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
 • saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;
 • osaleda ühingu liikmetele korraldatud koolitustel, seminaridel, laagrites või muudel ühingu poolt korraldatavatel üritustel;
 • algatada töögruppe ja osaleda nende töös;
 • teha ettepanekuid juhatuse koosolekul käsitlemist vajavate teemade osas (ja osaleda soovi korral juhatuse koosolekutel).

Ühingu liige on kohustatud:

 • järgima ühingu põhikirja ning hoidma ühingu head mainet;
 • teatama ühingu juhatusele oma kontaktandmete (aadress, elektronposti aadress, telefon, kool) muutused hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutumist;
 • ühingu liikmel on õigus paluda juhatuselt kontaktandmete mitteavaldamist kolmandatele isikutele;
 • täitma üldkoosoleku poolt kehtestatud varalised (näiteks liikmemaks 5 € aastas) ja mittevaralised kohustused ühingu ees.