Üldkoosolek

Kuigi tugiõpilastegevus on Eestis juba aastast 1996, siis MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis loodi aastal 2000 ja aastas vähemalt korra toimub ühingul üle-eestiline üldkoosolek. Aastast 2006 oleme üldkoosoleku ühendanud TORE konverentsiga. 

Väljavõte MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis põhikirjast

4. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.2.1. põhikirja muutmine ja kinnitamine;
4.2.2. juhatuse liikmete valimine;
4.2.3. juhatuse tegevuse hindamine ning aruannete kinnitamine;
4.2.4. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole käesoleva põhikirjaga või seadusega antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus igal aastal või erandkorras siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus ühingu liikmetele vähemalt 30 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate (posti või elektronpostiga) ja avaldab vastavasisulise teate ühingu koduleheküljel, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 1/6 ühingu liikmetest või nende volitatud esindajatest.
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende volitatud esindajatest.