Meist

TORE on Sinule, kui sa tahad:

 • olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
 • paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
 • tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,
 • kujundada eneseväljendusoskust,
 • arendada ja austada iseend,
 • toetada eluterveid väärtusi,
 • olla parem sõber ja klassikaaslane.

TOREkana saad:

 • uusi sõpru Eestist ja mujalt,
 • võimalusi reisida, osaleda laagrites ja koolitustel,
 • tuge ja julgustust oma ideedele/plaanidele.

Täiskasvanud ja TORE-vilistlased:

 • tegevuste algatamine, kordineerimine, osalemine,
 • töö vabatahtlikuna,
 • pakkuda tuge ja toetust noortele,
 • tegevus juhatuse liikmena.

TORE-tegevus perele ja lapsevanemale:

 • võimalus toetada ja mõjutada oma lapse arengut positiivses suunas,
 • osalemine vabatahtlikuna juhatuses, üritustel ja laagrites,
 • õppida koos lapsega igapäevaseid suhtlemis- ja toimetulekuoskusi.

TORE VISIOON ON OLLA:

 • sotsiaalsete oskuste õpetamise ja õppimise kaudu ühiskonnas hästi toimetulevate ja sallivate kodanike kujundaja;
 • koolide oluline partner koolikeskkonna muutmisel inimsõbralikuks ja sallivaks;
 • partner teistele sarnaste eesmärkidega liikumistele ja organisatsioonidele.

TORE MISSIOON: 

MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis:

 • tugiõpilaste endi toimetulek;
 • sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;
 • õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.