Põhikiri

Üldsätted

1.1.   Mittetulundusühing Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (lühendatult T.O.R.E., edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2.   Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3.   Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.

1.4.   Ühingul on oma pangaarve, logo ja muud juhatuse poolt kinnitatud ühingu tegevuseks vajalikud rekvisiidid.

1.5.   Mittetulundusühing on asutatud 19. juunil 2000.a.

2.     Ühingu eesmärgid  ja nende saavutamise vahendid

2.1.   TORE eesmärgiks on:

2.1.1. tugiõpilasliikumise põhimõtete tutvustamine ja teadvustamine Eesti avalikkusele;

2.1.2. tugiõpilasliikumise arendamine ja toetamine kõigis Eesti koolides;

2.1.3. tugiõpilaste, nende juhendajate ja  koolitajate koolituste korraldamine;

2.1.4. temaatiliste ürituste ja aktsioonide korraldamine tugiõpilasliikumise toetamiseks ja propageerimiseks Eesti Vabariigis.

2.2.   Ühingul on õigus oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks moodustada majandusüksusi, filiaale, esindusi ja fonde, kasutada meediakanaleid, välja anda trükiseid ja kasutada muid seaduslikke vahendeid oma eesmärkide saavutamiseks.

2.3.   Ühingul on õigus oma liikmetele hüvitada ühingu tegevusega seotud kulud juhatuse poolt kehtestatud korras.

2.4.   Ühing kogub liikmemaksu, mille suuruse otsustab üldkoosolek ja kogumise korra kehtestab juhatus.

2.5.   Ühingul on õigus sõlmida Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2.6.   Ühingul on õigus astuda liitude liikmeks.

3.     Liikmed

3.1.   Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga ühingu põhikirja tunnistav ja ühingu eesmärkide saavutamisele aktiivselt kaasa aitav juriidiline või iga füüsiline isik, kes on läbinud või kellel on läbimisel tugiõpilaste põhikoolitus, täiendkoolitus, koolitajate koolitus või mõni muu ühingu poolt korraldatud koolitus.

3.2.   Ühingu liikmeks astuja esitab kirjaliku avalduse juhatusele. Kooliõpilased peavad oma avaldusele lisama ema, isa või hooldaja allkirja.

3.3.    Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus ühe kuu jooksul ning teatab oma otsusest taotlejale kirjalikult või elektronposti teel.

3.4.   Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

3.5.   Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse kirjaliku otsusega, kui:

3.5.1. ta ei ole aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu koosolekul, üritusel või ühingu

igapäevategevuses;

3.5.2. liikme tegevus läheb vastuollu ühingu põhikirja või eesmärkidega;

3.5.3. kui liige kahjustab oluliselt ühingu mainet;

3.5.4. kui seda nõuavad põhjust ära näidates 1/10 ühingu liikmetest ning esitavad

vastavasisulise avalduse juhatusele.

3.6.    Väljaarvamise kinnitab juhatus ühe kuu jooksul ning teatab sellest väljaarvatud liikmele kirjalikult või elektronposti teel.

3.7.    Ühingust välja astunud liikme varalised õigused ja kohustused ühingu suhtes lõpevad ühingust väljaarvamise hetkest, välja arvatud lepingutes määratud juhtudel.

3.8.   Ühingu liikmel on õigus:

3.8.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

3.8.2. valida ja olla valitud ühingu juhtimis-, tegevus- ja kontrollorganitesse, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;

3.8.3. saada ühingu juhatuselt  teavet ühingu tegevuse kohta;

3.8.4. osaleda ühingu liikmetele korraldatud koolitustel, seminaridel, laagrites või muudel ühingu poolt korraldatavatel üritustel;

3.8.5. algatada töögruppe ja osaleda nende töös;

3.8.6. teha ettepanekuid juhatuse koosolekul käsitlemist vajavate teemade osas.

3.9.   Ühingu liige on kohustatud:

3.9.1. järgima ühingu põhikirja ning hoidma ühingu head mainet;

3.9.2. teatama ühingu juhatusele oma kontaktandmete (aadress, elektronposti aadress, telefon, kool) muutused hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutumist. Ühingu liikmel on õigus paluda juhatuselt kontaktandmete mitteavaldamist kolmandatele isikutele;

3.9.3. täitma üldkoosoleku poolt kehtestatud varalised ja mittevaralised kohustused ühingu ees.

4.     Üldkoosolek

4.1.   Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2.    Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.2.1. põhikirja muutmine ja kinnitamine;

4.2.2. juhatuse liikmete valimine;

4.2.3. juhatuse tegevuse hindamine ning aruannete kinnitamine;

4.2.4. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole käesoleva põhikirjaga või seadusega antud teiste organite pädevusse.

4.3.    Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus igal aastal või erandkorras siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.

4.4.    Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus ühingu liikmetele vähemalt 30 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate (posti või elektronpostiga) ja avaldab vastavasisulise teate ühingu koduleheküljel, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.5.    Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 1/6 ühingu liikmetest või nende volitatud esindajatest.

4.6.   Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende volitatud esindajatest.

5.     Juhatus

5.1.    Ühingu tegevust juhib juhatus, kus on 3-7 (kolm kuni seitse) liiget.

5.2.    Juhatuse valib üldkoosolek 3 (kolmeks) aastaks.

5.3.    Juhatuse liikmeks võivad kandideerida kõik ühingu täisealised liikmed ning füüsilised isikud ka väljastpoolt ühingut.

5.4.   Juhatus valib enda liikmete hulgast esimehe.

5.5.   Juhatus käib koos vastavalt vajadusele. Igal juhatuse liikmel on õigus juhatuse koosolek kokku kutsuda, teatades sellest teistele juhatuse liikmetele 7 päeva ette kas elektronposti või kirja teel.

5.6.   Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Kui hääled jaotuvad võrdselt, on otsustav juhatuse esimehe hääl.

5.7.   Juhatuse otsus loetakse vastu võetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

5.8.   Juhatuse pädevusse kuulub:

5.8.1. ühingu  esindamine kõigis õigustoimingutes;

5.8.2. ühingu eelarve ja tegevuskava koostamine;

5.8.3. töötajate palkamine;

5.8.4. muude küsimuste otsustamine vastavalt põhikirjale.

5.9.   Ühingu nimel teostatavate tehingute sooritamiseks, mille suurus ületab 20 000 eurot, peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

6.     Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine

6.1.   Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad ühingu üldkoosoleku otsusega.

6.2.   Ühingu ühinemist, jagunemist või likvideerimist korraldab juhatus või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3.   Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

6.4.   Muudel juhtudel toimub ühingu likvideerimine seaduses ettenähtud korras.

Põhikiri on vastu võetud ühingu üldkoosolekul 11.02.2017 Antslas.